ב- 16/2/17 פורסם ונכנס לתוקף תיקון לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים),
לפיו אין צורך להגיש בקשה לרישיון עבור תמרוק המיועד ליצוא בלבד.