סל שירותי הבריאות מקיף את מכלול השירותים, התרופות, הציוד והמכשירים הרפואיים הניתנות לתושבי ישראל הזכאים להן, בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

סל השירותים מסופק למבוטחים לפי שיקול דעת רפואי, באיכות סבירה, בתוך פרק זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגוריהם, הכול בכפוף לתנאים המפורטים בחוק ובתקנותיו.

 

מעת לעת נכנסות תרופות וטכנולוגיות רפואיות נוספות לסל שירותי הבריאות, בהתאם לתקציב המוקצה לכך.

ניתן להגיש בקשה להכללת תרופות, שירותים רפואיים וציוד רפואי בסל שירותי הבריאות ובסופו של דבר ועדת שירותי הבריאות  תקבע אלו טכנולוגיות רפואיות ותרופות נוספות יוכנסו לסל הבריאות.

 

 

ברוב השנים התקציב המיועד לעדכון של סל שירותי הבריאות אינו מספיק לכל התרופות המועמדות להתווסף לסל.